Board of Directors

Chairman: Zhou Weiyan

Directors: Zeng Yong, Huang Kezhen, Wang Xiaoxia, Ma Li, Shi Jihong, Liao Hui, He Ning, Wu Hong


Supervisors: Mu Lian, Zhou Dongmei


The Young Zen Foundation all rights reserved Copyright